English  |  Francais



אתר הנצחה של סג"ם אלון שחם ז"ל 


נפל ביום 30/01/2010 ט"ו בשבט
עד כה עברו 4381 ימים ללא אלון
שהם 12 שנים
ו- 1 ימים